Skip to main content

Zasady i warunki usługi

POSTANOWIENIE TRANSPORTOWE – zamówienie usługi jest jednoznaczne z potwierdzeniem że zapoznali się Państwo i akceptuje warunki realizacji usługi:

Kanguro Arkadiusz Mierzejewski jest firma zajmująca sie przeprowadzkami i transportem po Europie dzialajacym w systemie spedycji, zlecanie ładunków podwykonawcom ktorzy posiadaja swoj samochod , kierowce i ubezpieczenie OC.

Kanguro Arkadiusz Mierzejewski oferuje transport przestrzeni ladunkowej 2,5m3 do 200kg, 5m3 do 300kg , 10m3 do 600kg, 15m3 do 900kg, 20m2 do 1200kg, lub samochod ciezarowy 40m3 do 7,5 ton dmc.

Klient jest odpowiedzialny za dobranie wymiaru wielkości i wagi ladunku, jak również jest odpowiedzialny za doplate za nadwage 1 funta za 1kg , i wszystkich oplat zwiazanych z mandatami za przeladunek i podstawienie ewentualne drugiego samochodu.

Kanguro Arkadiusz Mierzejewski zobowiazuje sie do podstawienie zamówionego samochodu z jednym kierowca, podwykonawca w umowionym dniu, dostawa ladunku w zaleznosci od mozliwosci to 2-5 dni.

Na usługę transportu/ przeprowadzki ładunku według załączonego na załadunku listu przewozowego zawierającego : opis ładunku , nadawcę i odbiorcę wraz z adresami i numerami telefonów . Przewoźnik/Firma : Kanguro Arkadiusz Mierzejewski Poznań ul Bożnicza 15, lok 6 przyjmuje do realizacji zlecenie transportu od zleceniodawcy, na podstawie ustaleń mailowo-telefonicznych o rodzaju ładunku , wielkości , wagi , oraz rodzaju załadunku/rozładunku , terminach i formie płatności.

Cenę ustalono ściśle za elementy/powierzchnię podane do wyceny na podstawie informacji przekazanych przez zleceniodawcę i jest to całkowity koszt wykonania usługi, ( w przypadku nadania większego ładunku lub o większej wadze lub mniejszego konsekwencje tego ponosi nadawca cena do rekalkulacji do trzech dni roboczych przed transportem ) płatność ostateczna musi być odnotowana w momencie rozładunku (również płatności przelewem na konto bankowe – fizycznie zaksięgowana ) . Wpłata rezerwacyjna jest potwierdzeniem zawarcie umowy , rezygnacja z transportu w terminie mniejszym niż 7 dni roboczych jest jednocześnie zrzeczeniem sie wniesionej wpłaty. depozyt 200 funtów jest potrzebny do przyjęcia zamowienie, reszte pieniedzy musi byc zapłacona najpóźniej na rozładunku kierowcy lub przelana na konto przed rozładunkiem. Kanguro Arkadiusz Mierzejewski nie posiada i uzywa wlasnych samochodow dostawczych i ciezarowych, usluge przyjmuje i zleca podwykonawcom , czy to kierowca z wlasnym samochodem dostawczym lub ciezarowym, lub firmie ktora posiada samochod i kierowce, jak rowniez ubezpieczenie OCP przewoznika do 10 000 euro.

Klient jest odpowiedzialny za przygotowanie swojego ladunku do transportu miedzynarodowego, spakowaniu w kartony, rozlozeniu meblie czy zabespieczeniu mebli do transportu miedzynarodowego.

Kanguro Arkadiusz Mierzejewski nie odpowiada za zniszczenia spowodowane zlym zabespieczeniem, jak rowniez wszystki potluczone przedmioty ktore nie byly spakowane.Dla jasności twoje towary nie są ubezpieczone na wypadek uszkodzeń, drobnych szkód w transporcie lub różnych brakujących przedmiotów w ruchu europejskim, niezależnie od tego, czy zostały zapakowane przez ciebie, czy przez nas.

Najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest to, że rezerwacja opiera się na wadze lub kubaturze, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.Klient jest odpowiedzialny za zwazenie nadanego towaru i rzeczywisty ladunek zamowic, w przypadku przekroczenia wagi lub rozmiaru zamawianego ladunku, klient ponosi doplate w wysokosci 1 funta za 1kg, rowniez klient jest odpowiedzialny za wszystkie mandaty za przeladowanie samochodu ktore moga wystapic na trasie jak rowniez za ewentualne dostawienie nastepnego samochodu w celu przedtransportowaniu nadwagi. Nie zawsze jest możliwe, że kierowca dowie się, czy twoje towary mają nadwagę tylko na oku, musimy jasno powiedzieć, że ciężar i pojemność spoczywają na klientach.Zastrzegamy sobie prawo zrezygnowania z uslugi gdy nie mamy mozliwosci launkowej do zabrania ladunku.

Zlecenie nie jest uwzględniona w ofercie

Nie będziemy:

 • Zdemontować lub zmontować meble dowolnego rodzaju
 • Odłączyć, ponownie podłączyć, rozmontować lub zmontować urządzenia, osprzęt, wyposażenie lub sprzęt.
 • Podnieść lub położyć dopasowane wykładziny podłogowe.
 • Przenieś przedmioty z poddasza, chyba że zapewnione jest odpowiednie oświetlenie i podłoga oraz bezpieczny dostęp.
 • Przenieś lub przechowuj dowolne przedmioty wyłączone na podstawie klauzuli Zdemontować lub zmontować meble i sprzęt ogrodowy, w tym między innymi: wiaty, szklarnie, zadaszenia ogrodowe, sprzęt do zabawy na zewnątrz i anteny satelitarne lub przenieść płyty chodnikowe, donice i tym podobne.
 • Nasi podwykonawcy nie są upoważnieni ani wykwalifikowani do wykonywania takich prac. Zalecamy osobne zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej osoby do świadczenia tych usług.

Nasza odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie

Nie znamy wartości Twoich towarów, dlatego ograniczamy naszą odpowiedzialność do ustalonego limitu na sztukę.

O ile nie uzgodnimy inaczej na piśmie, jeśli zaniedbamy lub naruszymy umowę, zapłacimy Ci maksymalnie 20 GBP za każdy element lub pudełko, które zostanie utracone lub uszkodzone w wyniku bezpośredniego zaniedbania lub naruszenia umowy z naszej strony.

W przypadku towarów przeznaczonych lub otrzymanych z miejsca poza Unią Europejską:

 • Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody w transporcie.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za towary skonfiskowane, zajęte, usunięte lub uszkodzone przez organy celne lub inne agencje rządowe, chyba że taka konfiskata, zajęcie, usunięcie lub uszkodzenie powstały bezpośrednio w wyniku naszego zaniedbania lub naruszenia umowy.

Do celów niniejszej Umowy element jest zdefiniowany jako:

Cała zawartość pudełka, paczki, paczki, kartonu lub podobnego pojemnika jest uważana za 1 przedmiot i podlega kompensacji w wysokości 20 GBP w całości.

Wszelkie inne przedmioty lub przedmioty, które są przez nas przenoszone, obsługiwane lub przechowywane.

Uszkodzenie pomieszczeń lub mienia innego niż towary.

Ponieważ podwykonawca lub inne podmioty są często obecne w momencie odbioru lub dostawy, nie zawsze jest możliwe ustalenie, kto był odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie. dlatego nasza odpowiedzialność jest ograniczona w następujący sposób:

 • Jeżeli w wyniku zaniedbania lub naruszenia umowy spowodujemy utratę lub uszkodzenie lokalu lub mienia innego niż towary w wyniku usunięcia, nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do naprawienia tylko uszkodzonego obszaru. Jeśli wyrządzimy szkodę w wyniku przemieszczenia towaru zgodnie z Twoją wyraźną instrukcją, wbrew naszej radie, i jeżeli przeniesienie towaru w sposób zalecony może spowodować uszkodzenie, nie będziemy ponosić odpowiedzialności.
 • Jeśli jesteśmy odpowiedzialni za spowodowanie szkody w twoich lokalach lub w mieniu innym niż towary przekazane do usunięcia i / lub przechowywania, musisz to odnotować w arkuszu lub dowodzie dostawy tak szybko, jak to praktycznie możliwe, po wystąpieniu lub wykryciu szkody lub w każdym przypadku w rozsądnym terminie. ma to zasadnicze znaczenie dla umowy.

Nasze prawo do przechowywania towarów (zastaw)

„Zastaw” jest prawnym prawem osoby przeprowadzającej transport do przechowywania towarów, dopóki klient nie zapłaci wszystkich zaległych opłat. Będziemy mieć prawo do wstrzymania i ostatecznego pozbycia się niektórych lub wszystkich towarów, jeśli nie uiścisz opłat i wszelkich innych płatności należnych na podstawie niniejszej lub innej Umowy. Obejmują one wszelkie opłaty, które zapłaciliśmy w Twoim imieniu. Podczas gdy przechowujemy towary, będziesz zobowiązany do uiszczenia wszelkich opłat za przechowywanie i innych kosztów (w tym kosztów prawnych), które rozsądnie ponieślibyśmy w związku z odzyskaniem naszych opłat i zastosowaniem naszego prawa zastawu. Niniejsze warunki obowiązują nadal.Zastrzegamy sobie prawo do sprzedania mienia po tygodniu od nie zapłacenia.

Nasze prawo do zlecaniu transportu podwykonawcom.

Zastrzegamy sobie prawo do podzlecenia części lub całości transportu.

W przypadku podwykonawstwa te warunki będą nadal obowiązywać.

Nasze prawo do sprzedaży lub zbywania towarów

Jeżeli płatność naszych opłat związanych z Twoimi towarami jest zaległa i po powiadomieniu Cię z tygodniowym wyprzedzeniem, jesteśmy uprawnieni do żądania od Ciebie usunięcia Twoich towarów z naszej opieki i zapłaty wszystkich pieniędzy należnych nam. Jeśli nie spłacisz wszystkich zaległych kwot należnych nam, możemy sprzedać lub zbyć niektóre lub wszystkie towary bez powiadomienia. Koszt sprzedaży lub zbycia zostanie obciążony. Wpływy netto zostaną przelane na Twoje konto, a ewentualna nadwyżka zostanie wypłacona bez odsetek. Jeśli nie otrzymamy pełnej kwoty, możemy odzyskać saldo od Ciebie.

Odmowa pracy

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wykonania pracy bez uzasadnienia naszej odmowy w przypadku, gdy klient niedokładnie lub nieodpowiednio poinformował nas o wymaganej pracy, zatrzymamy wszelkie wpłaty, które zostały już zapłacone bez zwrotu.

Działając na zasadach przepisów prawa o transporcie międzynarodowym,firma zobowiązuje się dostarczyć ładunek pod wskazany adres odbiorcy w ustalonym terminie w stanie nienaruszonym z załadunku. Firma posiada ubezpieczenia OC Spedytora (100.000 euro – klient nie ponosi dodatkowych kosztów dopłaty za ubezpieczenie ) zastrzega sobie prawo odmowy poniesienia konsekwencji wynikłych z nieodpowiedniego zapakowania -przygotowania do transportu ładunku przez nadawcę – towar może być piętrowany jeśli nie ma wcześniejszych zastrzeżeń . Wszystkie elementy muszą być zapakowane , zabezpieczone. Kierowca ma prawo sprawdzić zawartość ładunku i jego zabezpieczenie , jednocześnie informujemy o całkowitym zakazie przewozu artykułów tytoniowych i alkoholowych oraz innych zabronionych i niebezpiecznych .Wszelkie ewentualne reklamacje-zastrzeżenia muszą być zgłoszone kierowcy przy rozładunku . Późniejsze reklamacje nie będą respektowane.

Firma nie odpowiada za działania-postępowanie służb celnych oraz porządkowych wynikłe z przepisów o przewozie towarów nielegalnych obowiązujących w danym kraju przez który przebiega transport, jak również towarów nielegalnego pochodzenia.

Zapewnienie załadunku i rozładunku należy do klienta ,kierowca ma obowiązek dopilnować bezpiecznego załadunku towaru do transportu oraz na rozładunku wydać towar z samochodu)

Towary wyłączone z przewozu

Z przewozu są wyłączone towary:

 • których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;
 • które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości, albo ze względu na urządzenia wykorzystywane przez Kanguro Arkadiusz Mierzejewski , nie nadają się do przewozu;
 • niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja;.

Ponadto Kanguro Arkadiusz Mierzejewski nie przyjmuje do przewozu przesyłek:

 • zawierających narkotyki lub leki i środki psychotropowe, wyroby akcyzowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje;
 • zawierających żywe rośliny i zwierzęta;
 • zawierających zwłoki i szczątki zwłok ludzkich;
 • mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
 • zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie;
 • waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższych postanowień zobowiązuje się on zapłacić karę umowną w wysokości pięciokrotnej kwoty należnej Kanguro Arkadiusz Mierzejewski z tytułu wykonania usługi.

Zapłata kary, o której mowa powyżej, nie pozbawia Kanguro Arkadiusz Mierzejewski prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość należności kary na zasadach ogólnych.

Kanguro Arkadiusz Mierzejewski może odmówić wykonania usługi, także bez podania przyczyny oraz w przypadku:

 • czasoprzestrzennej niemożności jej wykonania,
 • niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Zleceniodawcę,
 • gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub jego wagi nie zgadza się ze stanem faktycznym.

W trosce o wykonanie usługi w terminie : w przypadku utrudnień w realizacji transportu z przyczyn losowych lub technicznych firma zobowiązuje się do zapewnienia transportu innego podwykonawcy zastępczego/podwykonawcy ( w tej samej cenie ) , który przejmuje pełną odpowiedzialność za transport i ładunek : prawnie i finansowo . Na załadunku wypełniany jest list przewozowy CMR – firma odpowiedzialna jest za realizację transportu , wszelkie reklamacje należy zgłaszać do kierowcy reprezentującego podwykonawce z którym należy się kontaktować w sprawach ubezpieczenia lub telefonicznie z biurem Kanguro w dniu rozladunku w celu ewentualnego odszkodowania. Jednocześnie w takim przypadku firma zastrzega sobie prawo do bezpiecznego przeładunku . Ewentualne koszty z tym związane ponosi firma/przewoźnik.Firma nie odpowiada za ewentualne opóźnienia wynikłe z przyczyn od nas niezależnych (jak techniczne czy utrudnienia w ruchu drogowym itp.).