Skip to main content

Jakie są podatki w Belgii?


Jakie są podatki w Belgii?

Urząd podatkowy w Belgii informuje, czy jesteś zobowiązany do płacenia podatku dochodowego. Jeśli tak, to do 30 czerwca każdego roku należy złożyć zeznanie podatkowe za dochody uzyskane w poprzednim roku kalendarzowym.

Niektórzy ekspaci mogą kwalifikować się do ulgi podatkowej na pokrycie dodatkowych kosztów, takich jak podróż i przeprowadzka. Proszę skontaktować się z lokalnym urzędem podatkowym, aby dowiedzieć się, czy dotyczy to Ciebie. Jeśli tak, to maksymalne roszczenie wynosi około 11 000 EUR rocznie.

Podwójne opodatkowanie

Jeśli chodzi o podwójne opodatkowanie, obywatele Unii Europejskiej są chronieni przed nim, chociaż przepisy mogą się różnić w zależności od kraju członkowskiego. Ponadto, Belgia zawarła umowy z wieloma krajami spoza Unii Europejskiej. Umowy te regulują wszelkie kwestie, które mogą wynikać z ingerencji władz podatkowych kraju pochodzenia w sprawy podatkowe kraju zamieszkania. Pełną listę umów podatkowych można pobrać ze strony internetowej FPS Finance.

System ubezpieczeń społecznych

Belgijski system ubezpieczeń społecznych jest oparty na składkach i dzieli się na klasyczne sektory i pomoc społeczną.  Każdego miesiąca pracodawca wpłaca na fundusz ubezpieczeń społecznych od 30% do 40% wynagrodzenia pracownika. Dodatkowo, około 13% wynagrodzenia brutto pracownika jest automatycznie potrącane na poczet składek na ubezpieczenie społeczne.

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą płacą kwartalną składkę na ubezpieczenie społeczne do funduszu ubezpieczeń społecznych, w którym są zrzeszone. Składka ta ma charakter tymczasowy i jest obliczana na podstawie dochodów netto z pracy zawodowej osoby samozatrudnionej w trzecim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, za który składka jest należna. Składki kwartalne zaczynają się od około 700 EUR na kwartał.

Kraje Unii Europejskiej a kraje spoza UE

Obywatele UE/EOG mają takie same prawa i obowiązki jak obywatele belgijscy, jeśli chodzi o ubezpieczenie społeczne. W rzeczywistości, płacą takie same składki, otrzymują takie same świadczenia i zachowują swoje prawa do świadczeń, niezależnie od tego, w którym kraju UE/EOG mieszkają, ponieważ składki zawsze się sumują. Niemniej jednak, będziesz musiał prawdopodobnie przebrnąć przez sporo biurokracji.

Wiele krajów spoza UE podpisało z Belgią umowy o zabezpieczeniu społecznym, które gwarantują, że nie utraci się składek i świadczeń socjalnych. Więcej informacji na temat poszczególnych umów można znaleźć na stronie belgijskiego portalu ubezpieczeń społecznych.

Status pobytu a podatki

Status pobytu decyduje o sposobie płacenia podatku dochodowego. Jeśli jesteś obcokrajowcem, który kwalifikuje się jako belgijski rezydent, będziesz opodatkowany od całego swojego dochodu. Jeśli jednak nie posiadasz jeszcze statusu rezydenta belgijskiego, będziesz opodatkowany tylko od dochodów pochodzących ze źródeł belgijskich.

Możesz ocenić swój status rezydenta w następujący sposób. Jeśli Twoja fizyczna obecność, przez ponad 183 dni w roku, lub miejsce, w którym zarządzasz swoimi aktywami jest w Belgii, wtedy zostaniesz zakwalifikowany jako rezydent. Jest to tylko dla celów podatkowych, aby móc mieszkać w Belgii, należy uzyskać pozwolenie na pobyt.